શ્રીમતી.એચ.બી.પલન કોલેજ ના બી કોમ સેમ-2 ના ટોપ 5 તારલાઓ.

શ્રીમતી.એચ.બી.પલન કોલેજ ના બી કોમ સેમ-2 ના ટોપ 5 તારલાઓ…

ખૂબ ખૂબ અભિનંદન વિદ્યાર્થીઓ અને તમામ કૉલેજ ના સ્ટાફ મિત્રો નો

1.અંબાલિયા રાજેશ …82.67%
2.શેઠિયા કેશવી 78.71%
3.સાહિચા સાઈન. 78.14%
4.મુંઝાજે રાની 77.57%
5.પંડ્યા વરુણ 77.43%