ખેલ મહાકુંભ -2018

ખેલ મહાકુંભ જિલ્લા કક્ષાએ.

✔ ઇન્ડોર 17 ચેસ સ્પર્ધા માં પરમાર જય તૃતિય કમાંક જિલ્લા માં.

✔ઠા. એન. પી.એન હાઇસ્કુલ ના અંડર-17 ભાઈ ઓ વોલીબોલ માં જિલ્લા કક્ષા એ ચોથા ક્રમાંકે આવેલ છે.